سامانه کلاسهای مجازی
توجه مهم :
ورود اساتید با کدملی و شماره همراه
ورود دانشجو با شماره دانشجویی
و رمز هم همان شماره دانشجویی 9XXXXXXXX