سامانه ثبت نام اینترنت


این سامانه برای استفاده از اینترنت در داخل دانشگاه میباشد
برای ثبت نام ورود کد ملی الزامی است
دانشجویان اتباع که کد ملی ندارند میتوانند شماره آموزشیار خود را وارد نمایند